Teledu Clonc                                
Nid Clonc sydd piau'r recordiadau ar Deledu Clonc, ond cyfle sydd yma i arddangos digwyddiadau 'r ardal.  Y gobaith yw y bydd mwy o recordiadau ar y ffordd.  Dewiswch y sianel ardal isod:

Alltyblaca
Cellan 
Cwmann
Cwmsychpant
Cwrtnewydd
Drefach
Ffarmers
Gorsgoch 
Llanbedr Pont Steffan                         
Llanfair Clydogau 
Llangybi a Betws 
Llanllwni 
Llanwenog
Llanwnnen 
Llanybydder 
Pencarreg
Pentrebach
Silian

Er mwyn cynnwys eich recordiadau chi ar Deledu Clonc, gwnewch yn siwr fod eu cynnwys yn cydfynd ag amcanion Clonc ac yna uwchlwythwch hwy i wefan youtube.  Yna danfonwch ddolen atom drwy fynd i "Cysylltu" uchod. Nid yw Clonc yn gyfrifol am gynnwys y recordiadau.