Swyddogion  CLONC

Daw Clonc i olau dydd bob mis oherwydd dygnwch dros 40 o wirfoddolwyr.  Dyma rai ohonynt:

 

Tîm Golygyddol:

Elaine Davies, Gwyneth Davies, Sian Jones, Dylan Lewis, Marian Morgan, Delyth Morgans Phillips, Siwan Richards a Lois Williams.

Bwrdd Busnes: 

Dylan Lewis

Cadeirydd

Nia Davies

Trysorydd

Mary Davies

Ysgrifenyddes

Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

Is Gadeirydd

Gohebwyr Lleol:      
Cellan Alwen Edwards Cwmann Sian Roberts-Jones 
Cwmsychbant Mary Davies Llanwenog          Mary Davies
Drefach Eifion Davies Ffarmers Elfyn Davies
Gorsgoch Eiddwen Hatcher        Llanbed Janet Evans
Llanfair Dan ac Aerwen Llangybi Mair Spate
Llanllwni Eirlys Owen Llanwnnen Elin Thomas
Llanybydder Menna Jones Pencarreg  Lynda Thomas
Rydym yn gwerthfawrogi cyfaniad pawb.  Dyma rai o'r cyfranwyr misol.Plygwyr CloncY gwirfoddolwyr a fu'n plygu rhifyn Medi 2010 yn festri Shiloh, Llanbedr Pont Steffan.