Swyddogion  CLONC

Daw Clonc i olau dydd bob mis oherwydd dygnwch dros 40 o wirfoddolwyr.  Dyma rai ohonynt:

 

Tîm Golygyddol:

Elaine Davies, Siwan Davies, Dylan Lewis, Marian Morgan a Delyth Phillips

Bwrdd Busnes:
 

Dylan Lewis

Cadeirydd


Nia Davies

TrysoryddMary Davies

YsgrifenyddesMarian Morgan

Is GadeiryddGohebwyr Lleol:      
Cellan Alwen Edwards Cwmann Gwyneth Morgan 
Cwmsychbant Mary Davies Llanwenog          Mary Davies
Drefach Eifion Davies Ffarmers Elfyn Davies
Gorsgoch Eiddwen Hatcher        Llanbed Janet Evans
Llanfair Dan ac Aerwen Llangybi Mair Spate
Llanllwni Dewi Davies Llanwnnen Elin Thomas
Llanybydder Menna Jones Pencarreg  Lynda Thomas

Rydym yn gwerthfawrogi cyfaniad pawb.  Dyma rai o'r cyfranwyr misol.

Plygwyr Clonc

Y gwirfoddolwyr a fu'n plygu rhifyn Medi 2010 yn festri Shiloh, Llanbedr Pont Steffan.