Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion

Enillwyr yr Eisteddfod

Gwirfoddolwyr a chefnogwyr Papur Bro Clonc yn ennill Eisteddfod Papurau Bro gyda'r beirniad Dewi Pws a'r cyflwynydd Geraint Lloyd.

  Cynhaliwyd Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felin-fach Nos Wener 9fed Medi 2011.  Rhan o fenter Fforwm Papurau Bro Ceredigion oedd hyn er mwyn ceisio annog cydweithio rhwng swyddogion yr holl bapurau yn y sir.  Er y rhannu syniadau a fu rhwng y papurau dros y blynyddoedd diwethaf, cystadlu yn erbyn ei gilydd oedd y nod ar y noson hon.

Cynulleidfa Eisteddfod Ddwl

  Trefnwyd y noson ar y cyd rhwng Megan Jones, Papur yr Angor a swyddogion Cered.  Daeth tyrfa dda ynghyd a chafwyd noson o adloniant yng nghwmni cystadleuwyr o sawl papur gan gynnwys Yr Angor, Y Ddolen, Llais Aeron, Y Garthen a Clonc.  Y beirniad gwadd oedd Dewi Pws a chyflwynwyd yr eitemau gan Geraint Lloyd.
  Cystadleuaeth gyntaf y noson oedd dweud Stori Gelwydd a daeth Eifion Davies, Drefach yn drydydd.  Daeth Emyr Jenkins, Llanybydder yn ail wrth ganu’r organ geg ac Einir Ryder, Cwmsychbant yn drydydd yn darllen darn heb ei atalnodi.
  Daeth tipyn o lwyddiant i Clonc hefyd yn y cystadlaethau gwaith cartref.  Cafodd Dylan Lewis, Cwmann gyntaf ac ail yng nghystadleuaeth ysgrifennu slogan i hysbysebu papur bro ac yng nghystadleuaeth i ysgrifennu portread aelod o’r teulu i rai dan 18 oed daeth Morgan Lewis, Cwmann yn gyntaf a Mari Lewis, Cwmann yn ail.
  Uchafbwynt y noson oedd cystadleuaeth y sgets.  Actorion Yr Angor oedd y cyntaf ar y llwyfan gyda sgets wedi ei lleoli mewn pwyllgor blynyddol.  Roedd y gynulleidfa yn rowlio chwerthin ar y cymeriadau doniol yn pwyso a mesur llwyddiannau’r papur bro. 

Sgets Clonc

   Sgets Clonc oedd wedyn gydag Einir Ryder, Cwmsychbant; Enfys a Gwawr Hatcher, Gorsgoch; Heilyn Thomas, Llanwnnen ac Arwel Jenkins, Llanybydder yn actio.  Golygfa wrth osod papur bro yn yr hen ffordd o dorri a gludo oedd gan Clonc.  Sgets a ysgrifennwyd gan Dylan Iorwerth, Llanwnnen.  Cafwyd tipyn o sbri yn eu gwylio yn ymbalfalu dros ei gilydd a gwneud sbort ar bapurau bro eraill.  Roedd gwylio Arwel yn actio fel babi yn ei gewyn yn ddoniol iawn.  I gloi’r gystadleuaeth wedyn daeth tair gwraig werinol o bapur Llais Aeron i’r llwyfan gan ddarllen y papurau bro ac adrodd penillion yn llawn hiwmor.  Roedd Dewi Pws wedi ei blesio’n arw.  Yn y gystadleuaeth hon, Yr Angor aeth â hi, Llais Aeron yn ail a Clonc yn drydydd.
  Ond pa bapur enillodd Darian y Lolfa ar ddiwedd y noson am y marciau uchaf?  Roedd hi’n agos iawn iawn, ond Clonc enillodd yr eisteddfod gyda’r Angor yn ail gyda dim ond marc o wahaniaeth a Llais Aeron yn drydydd.
   Buddugoliaeth i Bapur Bro Clonc.  Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu a diolch i bawb a fu’n cefnogi ac yn cynorthwyo.

Eisteddfod 2011

Adroddiad a fideo Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion 2012.