Eisteddfod Hwyl Papurau Bro Ceredigion 2019

Cefnogi Eisteddfod Hwyl y Papurau Bro


Mis diwetha’, cynhaliwyd Eisteddfod Hwyl Papurau Bro Ceredigion. Noson o hwyl a sbri yn Neuadd Felin-fach.  Efallai eich bod chi’n disgwyl i fi adrodd am neuadd lawn a chystadlu brwd tan berfeddion nos ... ond na. Er bod  rhyw ddeg o bapurau bro yn y sir, cynrychiolwyr o dri phapur bro yn unig fu’n cystadlu ar lwyfan yr eisteddfod.  Da iawn Clonc, Llais Aeron a’r Angor am fentro, am baratoi ac am gefnogi. Mae gan y noson y potensial i fod yn un o brif ddigwyddiadau diwylliannol a sbort y sir, ond wn i ddim pam nad yw’n cael cefnogaeth, nac ychwaith yn denu cynulleidfa. Mae cartre’r eisteddfod yn Nyffryn Aeron yn enwog am ddoniau digri - onid yw’r hyn y mae Theatr Felin-fach a Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw yn gweithio at yr un nod, ac onid oes Clwb Ffermwyr Ifanc lewyrchus yn Felin-fach sy’n joio llwyfannu a chael sbri? Tybed ble’r oedd aelodau holl Glybiau Ffermwyr Ifanc eraill y sir? Bydde hon wedi bod yn noson hyfryd i gymdeithasu a chael practis bach erbyn Eisteddfod Sir CFfI, petai angen.

Ond waeth beth am ddiffyg cefnogaeth, fe gawsom ni hwyl. Roedd y ddau feirniaid – Calvin Griffiths ac Iwan Evans o ardal Talgarreg – yn dweud taw dyma’r nosweithiau llawen go iawn. Ac rydw i’n cytuno. Do, cafwyd pedair noson lwyddiannus o ffilmio Noson Lawen ar gyfer S4C ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid tua chanol y mis. Ond mae’r rhaglen deledu honno wedi teithio’n bell o’i gwreiddiau ar glos ffermydd. Bydde camera yn Eisteddfod Hwyl y Papurau Bro, gan ddangos yr holl droeon trwstan a’r miri – ac ie, hyd yn oed y camgymeriadau! – yn nes at hwyl a sbri go iawn cefn gwlad Ceredigion.

Rwy’n cofio athrawes ysgol yn dweud wrtha’i un tro, po fwya o ymdrech roia’i mewn i rywbeth, y mwya’ ga’ i mas ohono fe. Ac fel ’ny roedd hi yn Eisteddfod Hwyl y Papurau Bro. Oni bai ein bod ni’n griw - a diolch am y criw ddaeth ynghyd dan berswâd ein Cadeirydd, Dylan! - fydden ni ddim wedi cael hanner cymaint o sbort yn enw Clonc. Diolch am noson i’w chofio!

Cloncen (Clonc - Tachwedd 2019)

Can Actol Papur Bro Clonc yn ennill y wobr gyntaf.

Megan Jones, Yr Angor yn derbyn y darian gan Rhodri, Wyn, Calvin ac Iwan.

Gwyneth Davies, Clonc yn ennill y wobr gyntaf am ddarllen darn heb atalnodi.

Datganiad Cerddorol Papur Bro Clonc.