Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion 2013

Cynhaliwyd Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion nos Wener 11eg Hydref yn Neuadd Felinfach, a daeth buddugoliaeth i Bapur Bro Clonc unwaith eto. Arweinydd y noson oedd Geraint Lloyd BBC Radio Cymru, a’r beirniaid oedd Gareth a Cerys Lloyd, Talgarreg.  Trefnwyd y noson gan enillwyr y llynedd sef gwirfoddolwyr Yr Angor gyda chymorth Rhodri Francis, Cered.  Mae naw papur bro i gyd yn y sir ond Papur Bro Clonc enillodd y nifer fwyaf o bwyntiau ar y noson gyda’r Angor yn ail a’r Ddolen yn drydydd.

Dyma ganlyniadau Clonc: Dweud Stori Ddigri: ail - Rhys Bebb Jones, Llanbed; Darllen darn heb atalnodi: cyntaf - Hedydd Thomas, Llanbed; Sgets: Cydradd gyntaf - Clonc a Yr Angor; Côr Chwibanu: cyntaf – Clonc dan arweiniad Elonwy Davies Llanybydder; Peintio hoff gymeriad: cyntaf Ioan, Ysgol y Dderi, ail Shivawn, Ysgol y Dderi, trydydd Ben, Ysgol y Dderi; Blog: cyntaf Morgan Lewis, Cwmann, ail Mari Lewis, Cwmann; Poster: ail Dylan Lewis, Cwmann; Limrig: cyntaf Janet Evans, Llanbed. Dyma limerig buddugol Janet:

Mi welais drwy gornel fy llygad
Miss Jones yn cusanu’r Offeiriad.
  Aeth pethau’n reit boeth
  A’r ddau bron yn noeth.
Dychmygwch beth oedd y canlyniad.

Hyfforddwyd y sgets gan Gethin Morgan, Cwmann a’r actorion oedd Gethin, Morgan Lewis Cwmann, Lowri Jones Llanbed, Meirion Thomas Llanbed ac Aron Dafydd Silian.  Dyna beth oedd hwyl!

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi.  Roedd yn noson ddymunol iawn.  Gofynnir am eich cymorth eto’r flwyddyn nesaf pan fydd gwirfoddolwyr Clonc yn gyfrifol am drefnu’r noson.

Eisteddfod 2013

Band Yr Angor

Sgets Clonc

Cor Yr Angor

Sgets Yr Angor

Clonc yn ennill

Eisteddfod Ddwl