Dyddiadur

RHAGFYR

4 Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr yn yr ysgol am 6.00y.h.

5  Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.

6 Siopa Hwyr yn Llanbed - 4 o’r gloch ymlaen.

6 Lansiad nofel ESGYRN gan Heiddwen Tomos yn Neuadd yr Hafod Gorsgoch am 7 o’r gloch.

9 Ffair Nadolig Gorsgoch yn Neuadd yr Hafod o 11y.b i 4y.p.

9 Gwasanaeth Garolau Plwyf Cellan yng Nghapel Caeronnen, Cellan am 2.00y.p. Cesglir tuag at Beiciau Gwaed Cymru.

9 Cyngerdd Nadolig Eglwys Sant Iago Cwmann yng nghwmni Côr Merched Bro’r Mwyn am 6.00y.h.

10 Merched y Wawr Llambed yn cyfarfod yn Hafan Deg am 6.30 wedyn yn Festri Shiloh - noson gyda Meinir Wyn Edwards, golygydd yn y Lolfa.

11 a 12 Sioe Ysgol Dyffryn Cledlyn sef – ‘Chwilio a Chwilio am Goeden Nadolig’ yn Neuadd yr Ysgol.

12 Gwasanaeth Nadolig Ysgol Carreg Hirfaen yng Nghapel Soar, Llambed am 6.30yh.

15 Marchnad Grefftau yn Neuadd Llanfair Clydogau 11.00yb - 3.00yp.

15 Cylch Meithrin Llanybydder yn cynnal Ffair Nadolig yn y Llew Du am 10.00 - gyda stondinau amrywiol a Siôn Corn.

15 Carol, Cerdd a Chân – Eglwys San Pedr Llanbed am 7y.h

16 Oedfa Nadolig Ysgol Sul Noddfa am 5y.p

16 Gwasanaeth Carolau Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Eglwys Santes Non, Llanerchaeron.

17 a 20 CFfI Llanllwni yn canu carolau o gwmpas yr ardal.

19 CFfI Cwmann yn canu carolau o gwmpas yr ardal.

20 Gwasanaeth Nadolig Ysgol Bro Pedr Iau a Hŷn yn Eglwys San Pedr, Llambed am 6:15y.h.

20 Carolau yng Ngolau Cannwyll yn Neuadd Llanfair Clydogau am 6.30yh gyda lluniaeth i ddilyn.

21 Sioe Ddofednod Blynyddol yn Neuadd Fictoria, Llanbed. Drysau’n agor am 8.30yb a’r gwerthu am 10.00yb.

23 Sioe Llanbed yn cynnal Noson o Garolau yng Nghapel Brondeifi am 6.30yh. Cadeirydd Ian Evans Esgairmaen. Elw tuag at Beiciau Gwaed Cymru a’r Sioe. Lluniaeth Nadoligaidd ysgafn. Croeso i bawb.

IONAWR 2019

6 Oedfa Garolau yng ngolau cannwyll yn Noddfa, Llanbed am 5.00y.h.

12 Cyrddau sefydlu y Parch. Densil Morgan yng nghylch Eglwysi Bedyddwyr Gogledd Teifi. Oedfa Sefydlu yn Aberduar, Llanybydder am 2 ac am 5.30 yn Noddfa, Llanbed.

14 Merched y Wawr Llambed - Pethe Bach Sbesial yng nghwmni rhai o’n aelodau.

18 Cwis, Caws a Gwin yn Eglwys Santes Gwenog am 7.30y.h.

26 Welsh Whisperer yn y Llew Du, Llanybydder am 9.30y.h. gyda’r elw yn mynd tuag at Bwyllgor y Pentref.

26 Llwybrau Robat Arwyn yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul gyda Robat Arwyn, Sorela, Steffan Morris, Llywelyn Jones a chorau lleol am 7.30yh.

CHWEFROR

2 Stomp y Beirdd yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch am 7.30y.h. £10 y person. Elw i Gronfa Llanwenog a Llanwnnen Eisteddfod Genedlaethol.

11 Merched y Wawr Llambed - Arlunio gydag Aerwen yng nghwmni dysgwyr y Gymraeg yn lleol.

15 Cyngerdd Sefydliad Prydeinig y Galon, Cangen Llanybydder a Llambed yng nghwmni Côr Cardi-Gân ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Llambed.

16 Gŵyl Gwrw a Seidr Llanbed ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed o 12.00y.p. tan 11.00y.h.

19 Cerdd Llambed yn cyflwyno Isatah a Braimah Kanneh-Mason yn Neuadd Ysgol Bro Pedr am 7.30y.h.

MAWRTH 

2 Cerdd Llambed yn cyflwyno Simon Lane yn neuadd Ysgol Bro Pedr am 7:30y.h.

4 Gorymdaith Gŵyl Dewi yn Llambed.