Dyddiadur

MEHEFIN

6 Gwersi Golff yn dechrau yng Nghlwb Cilgwyn Llangybi. 5.00yp i blant, 6.00yh i fenywod, 7.00yh i ddynion.

7 Bore Coffi, Clonc a Dysgu Cymraeg yn Neuadd Llanfair Clydogau 10.30yb-12.00yp.

8 Stondin C.Ff.I Ceredigion yn Sioe Aberystwyth

12 Taith ddirgel Merched y Wawr, Llanbed yn gadael y Rookery am 1.45p.m. Enwau i Verina.

14 Rygbi 7 bob ochr yng Nghlwb Rygbi Llanbed.

14 Coson Cwis yn Neuadd Llanfair Clydogau am 7.30yh.

14 Cyfarfod Llanbed Di Blastig yn Neuadd Fictoria am 7.00yh.

15 Gŵyl Bêl droed Llambed ar gaeau’r brifysgol gan ddechrau am 10.00yb.

16 Chwaraeon C.Ff.I. Cymru yn Aberystwyth.

17 Darlith Y Mynaich Gwynion yng Nghymru Canol Oesoedd ac Astudiaethau Sistersaidd Heddiw am 5.30yp yn Llyfrgell y Syfaenwyr, Coleg Llanbed.

20 Taith Gerdded Castell Alltgoch 4 milltir. Cwrdd am 6.00yh a chodi arian tuag at Eisteddfod Ceredigion 2020.

22 Gig Gwin a Mwg yng nghwmni Meic Stevens, Linda Griffiths ac Argyfwng Canol Oed yng Ngwinllan Llaethliw, Neuaddlwyd. Gatiau yn agor am 2.00y.p. ac yn dechrau am 3.00y.p. Oedolion £12, Plant Uwchradd £6 a phlant Cynradd am ddim. Tocynnau ar gael o Theatr Felin-fach. Trefnir gan Bwyllgor Apêl Cilcennin a Chiliau Aeron tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

23-29 Wythnos Carnifal Llanybydder.

23 Oedfa flynyddol yng Nghapel Nonni, Llanllwni am 2.00y.p. Disgwylir y Parch Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Annibynwyr Cymraeg i bregethu. Croeso cynnes i bawb.

23 Sioe Geir a Beics yn Ysgol Dyffryn Cledlyn. Cofrestru: 9-10y.b. Taith Geir: 12:30 yp Elw tuag at Eisteddfod Genedlaethol 2020 a Neuadd Drefach.

23 Taith Gerdded Longwood. Dechrau am 1.00yp o Glwb Rygbi Llanbed a chodi arian tuag at Eisteddfod Ceredigion 2020.

27 Cymanfa Ganu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn Soar Llanbed am 7.00yh.

28 Côr Meibion Cwmann a’r Cylch yn cyflwyno Noson o Adloniant gyda Mefus a Hufen yng nghwmni artistiaid ifanc yng Nghlwb Bowlio Llambed am 7.00y.h.

28 Cynhelir “Pnawn Pancws” yn Eglwys Santes Gwenog Llanwenog rhwng 2y.p a 6 y.h. Cewch glywed hanes yr Eglwys ac mi fydd drysau’r tŵr yn cael eu hagor i’r cyhoedd. Cyfle unigryw i ddringo’r grisiau mewnol i gopa Tŵr yr Eglwys a chael gweld yr olygfa arbennig. Bydd cyfran o’r elw yn mynd tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

29 Te Parti Dathlu Deugain Cylch Meithrin yng Nghwmann 2.00-5.00yp yn Neuadd Ysgol Carreg Hirfaen.

29 Ffair Haf Cynghrair Ffrindidau Hafan Deg Llanbed 2.00-4.00yp.

29 Diwrnod Agored Y Drindod Dewi Sant, Llanbed.

30 Gŵyl Ganol Haf - ‘Cwrdd yn yr Ardd’ gyda’r Undodiaid dan arweiniad y Parch. Cen Llwyd yng ngardd Ty Glyn, Ciliau Aeron am 2.00yp. Dewch â phicnic a chadair. Croeso cynnes i bawb!

GORFFENNAF

2 Ffair Haf Ysgol Bro Pedr yn dechrau am 3.00yp.

5 Helfa Drysor Eglwys Llanwenog i ddechrau o'r eglwys am 6.00yp.

6 Sioe Amaethyddol Llanbed.

6 Penwythnos cystadlaethau NFYFC yn Stafford

7 Diwrnod Hwyl Llanllwni ar gaeau chwarae’r pentref. Trefnir gan Bwyllgor Rhieni, Athrawon a Ffrindiau’r ysgol ynghyd â’r Ysgol Feithrin a’r C.Ff.I. Carnifal, mabolgampau, tynnu’r gelyn, stondinau, sêl cist car, barbaciw a lluniaeth. Croeso cynnes i bawb.

22-25 Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

25-28 Arddangosfa Gelf Llanfair Clydogau.

27 Ffair Fwyd Llanbed ar dir y brifysgol gan ddechrau am 10yb.

AWST

3 Carnifal Llanbed.

11 Sioe a Threialon Cŵn Defaid Cwmsychbant.

18 Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog.

24 – 26 Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed.

MEDI

7 Diwrnod Agored Y Drindod Dewi Sant, Llanbed.

14 Ffair Ram ar gae pentref Cwmann.

14-15 AGM C.Ff.I. Cymru yn Aberystwyth.

28 Cyngerdd Dathlu Côr Cardi-Gân yn 20 oed yn Theatr Felin-fach. Mwy o fanylion i ddod yn y misoedd nesaf!

29 ‘Pop up Pub’ yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch. Cyfle i wylio gêm Rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd. Elw tuag at Gronfa Leol Llanwenog a Llanwnnen, Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

HYDREF

1 Cyfarfod Fforwn Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach.

12 Noson arbennig yng nghwmni Cwlwm, Delwyn Sion ac Ifan Gruffydd. Ffreutur Coleg Prifysgol Y Drindod Dewi Sant am 7.30 £15 yn cynnwys lluniaeth ysgafn. Tocynnau gan Bwyllgor y Gronfa. Ann Morgan 07791 966122 neu Carys Lloyd Jones 07976 645957.

18 Eisteddfod Papurau Bro Llanybydder.

26 Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint.

31 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.

TACHWEDD

2 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.

16 John ac Alun a Clive Edwards yn Neuadd y Coroniad, Pumsaint.

25-26 Ffair Aeaf ar faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

30 Eisteddfod C.Ff.I. Cymru yn Aston Hall, Wrecsam.