Dyddiadur

HYDREF
4 Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys Sant Luc, Llanllwni am 7.00y.h.
4 Cwrdd Diolchgarwch Capel Seion, Cwrtnewydd am 7.00y.h. Y Parch. Goronwy Evans, Llambed yn gwasanaethu.
5 Sioe Ffasiwn Cylch Meithrin Cledlyn yn Ysgol Dyffryn Cledlyn am 7.30yh.
7 Clwb Cerdded Llanfair Clydgau yn cerdded i Landenys gan gwrdd yn Neuadd y Pentref am 1.30yp.
7 Diolchgarwch am y Cynhaeaf yn Eglwys Sant Padrig, Pencarreg. Y pregethwr gwadd fydd yr Hybarch Dorrien Davies, Archddiacon Caerfyrddin.
9 Cyfarfod Diolchgarwch Capel-Yr-Erw, Cellan am 7.00y.h.
8 Merched y Wawr Llanbed: Sgwrs am ffotograffiaeth gan Aled Dafis yn Festri Shiloh am 7.30y.h.
9 Cyfarfod o Gangen Llanybydder o’r Gymdeithas Diabetes yn Festri Aberduar am 7.30y.h. yng nghwmni Sian Davies a Llinos Halgarth o Glinig Bach y Wlad. Croeso cynnes i bawb.
9 Cwrdd Diolchgarwch Brynteg 7.00y.h. Y Parch Irfon Roberts, Aberteifi fydd y gweinidog gwadd.
9 Cwrdd Diolchgarwch C.Ff.I. Llanllwni yng Nghapel Gwyddgrug am 7:30y.h.
10 Sesiwn Flasu Ddigidol Neuadd Gymunedol Llanllwni (Church Room). Am ragor o fanylion cysylltwch â Megan ar 01239 712 934.
10 Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parc-y-rhos am 7.00y.h. gyda’r Parch. Dafydd Aeron yn gwasanaethu.
10 Cwrdd Diolchgarwch Capel Nonni, Llanllwni am 7.00y.h. gyda’r Parch Huw George, Llandysilio yn gwasanaethu.
12, 19 a’r 20 Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr.
12 Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Goffa Felinfach am 7.30y.h.
14 Cwrdd Diolchgarwch Eglwys Shiloh, Llambed am 10.30yb gyda’r Parch. Wyn Davies, Aberystwyth yn gwasanaethu.
14 Cwrdd Diolchgarwch Capel Alltyblaca am 3.00y.p. gyda’r Parch John Gwilym Jones, Peniel yn gwasanaethu.
14 Cwrdd Diolchgarwch Ysgol Sul Noddfa, Llanbed am 5.00y.p.
16 Cymdeithas Hanes Llambed, 7.30yh yn Ystafell 1, Neuadd y Celfyddydau, Coleg y Brifysgol. Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr.
17 Cerdd Llambed yn cyflwyno Pedwarawd Solem yn Hen Neuadd Prifysgol Llanbed am 7.30yh.
18 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Cwm, Cwmsychpant.
19 Cyfle i holi cwestiynau i Ben Lake A.S. yn Festri Pantydefaid, Prengwyn am 7:30y.h. Mynediad am ddim.
20 Caru Llanbed dan nawdd y Cyngor Tref yn casglu sbwriel a thacluso. Cwrdd ym Mharc yr Orsedd 10.00y.b.
20 Arwerthiant Pen Bwrdd yn Neuadd Fictoria, Llanbed 10.00yp - 2.00yp.
21 Cyngerdd Telyn a Chymanfa Ganu yn Nhy’nygwndwn, Felinfach am 6.00y.h. gyda Llywelyn Ifan Jones.
21 Gwasanaeth Diolchgarwch yn Eglwys Llanwnnen am 6.00y.h. â chawl i ddilyn.
21 Oedfa Ennyd Gobaith Eglwys San Pedr Llambed am 2.30y.p.
23 Noson Fingo Sefydliad y Galon Llanybydder a Llambed yng Nghlwb Rygbi Llanybydder am 8.00y.h.
23 Swper Cynhaeaf C.Ff.I. Llanllwni am 7.00y.h. yn Neuadd yr Eglwys, Maesycrugiau.
26 Cinio Cig Eidion Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Llanina, Llanarth.
26 Noson Calan Gaeaf yn y Llew Du Llanybydder am 6.00yh.
27 Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint. Manylion pellach wrth Mair Williams 01558 650292.
28 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Groes, Llanwnnen am 6.00y.h. gyda’r Parch. Alun Wyn Dafis yn gwasanaethu.
30 Parti Calan Gaeaf i blant yn Neuadd Fictoria, Llanbed am 6.00yh
31 Cerdd Llambed yn cyflwyno Côr Voskresenije yn Eglwys Sant Pedr Llanbed am 7.30yh.
31 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.

TACHWEDD
1 a 3 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion.
3 Noson Tân Gwyllt yn y Llew Du, Llanybydder. Y gatiau yn agor am 6.00yh a’r arddangosfa am 6.30yh.
4 Taith Dractorau 75 mlynedd C.Ff.I. Llanllwni. Ymgynnull ar iard T.L.Thomas yn brydlon am 10:30yb.
5 Oedfa Weddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd Aberduar am 1.30y.p.
5 Tân Gwyllt Y Ford Gron Llanbed yn Gwili Tractors am 7.00yh.
11 Sul y Cofio ger Cofgolofn Drefach am 1.00 y.p.
11 Gwasanaeth Coffa Arbennig am 2.00y.p yn Eglwys Llanwenog. Trefnir gan aelodau’r Cyngor Cymuned.
11 Dadorchuddio cofgolofn Llanfair Clydogau am 2.30yp.
12 Cinio Blynyddol Merched y Wawr Llanbed yn Nhafarn Newydd, Llanddewi Brefi, 7y.h.
23 Noson Fingo Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Nhafarn Ffostrasol.
23 Noson Gymdeithasol Plaid Cymru Llanbed yn y Clwb Rygbi am 7.30y.h. Adloniant gan Fois y Rhedyn.
24 Ffair Nadolig Prifysgol Y Drindod Dewi Sant Llanbed 12.00 - 4.00yp.
25 Oedfa Sul yr Urdd Noddfa am 5.00y.p.
29 Noson lansio llyfr dathlu addysg yng Nghwrtnewydd.
30 Ffair Nadolig Ysgol Carreg Hirfaen am 5.00yh yn yr ysgol.

RHAGFYR
1 Ffair Nadolig Cylch Meithrin Llanllwni.
2 Neuadd y Coroniad, Pumsaint: Cyngerdd yng nghwmni Ar Wasgar, Eryl Morgan a Glasnant Dafydd am 7.30yh. Mynediad £5
4 Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr yn yr ysgol am 6.00yh.
16 Gwasanaeth Carolau Pwyllgor R.A.B.I Ceredigion yn Eglwys Santes Non, Llanerchaeron.

IONAWR 2019
26 Welsh Whisperer yn y Llew Du Llanybydder am 9.30yh gyda’r elw yn mynd tuag at Bwyllgor y Pentref.

CHWEFROR
16 Gŵyl Gwrw a Seidr Llanbed ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed o 12.00yp tan 11.00yh.
19 Cerdd Llambed yn cyflwyno Isatah & Braimah Kanneh-Mason yn Neuadd Ysgol Bro Pedr am 7.30yh.

MAWRTH
2 Gorymdaith Gŵyl Ddewi yn Llambed.
2 Cerdd Llambed yn cyflwyno Simon Lane yn Neuadd Ysgol Bro Pedr am 7.30yh.