Dyddiadur

GORFFENNAF

5 Noson o hwyl a sbri yng nghwmni Lleisiau'r Werin ac eraill yn y Llew Du, Llanybydder am 7.30y.h. Yr elw tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

5 Helfa Drysor – car cyntaf yn cychwyn am 6.00y.h. o Eglwys Llanwenog ac yn gorffen yng Ngwesty

Cross Hands, Llanybydder.

6 Sioe Amaethyddol Llanbed ar gaeau Pontfaen.

7 Diwrnod Hwyl Llanllwni ar gaeau chwarae y pentref. Trefnir gan Bwyllgor Rhieni, Athrawon a

Ffrindiau'r ysgol ynghyd â'r Ysgol Feithrin a'r C.Ff.I. Carnifal, mabolgampau, tynnu'r gelyn, stondinau,

sêl cist car, barbiciw a lluniaeth. Croeso cynnes i bawb.

7 Cyngerdd Blynyddol Capel Maesyffynnon, Llangybi yn Ysgol Y Dderi am 7.30y.h. Y Côr gwadd yw Côr

Merched Soar o ardal Tregaron Pris Mynediad £5.

13 Diwrnod Hwyl i’r Teulu tuag at Eisteddfod 2020 11.00yb yn Llanfair a 2.00yp yn Neuadd Cellan.

14 Taith Tractorau Llanybydder gan ddechrau o’r Clwb Rygbi am 10.30yb.

18 Noson goffi Eglwys St Luc Llanllwni yn y Neuadd Gymunedol am 7.00y.h.

20 Cneifio Llambed yn Fferm Capeli i ddechrau am 8.00yb.

22-25 Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

25-28 Arddangosfa Gelf Llanfair Clydogau.

26 BBQ yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant.

27 Gŵl Fwyd Llanbed ar dir y brifysgol gan ddechrau am 10yb.

28 Trip blynyddol Eglwysi Bedyddwyr cylch Gogledd Teifi.

AWST

3 Carnifal Llanbed ar Gae Rygbi’r Dref.

11 Sioe a Threialon Cŵn Defaid Cwmsychpant.

18 Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog.

24 – 26 Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed.

MEDI

14 Ffair Ram, Arddangosfa Hen Beiriannau a Thaith Tractorau ar gae pentref Cwmann.

14 Aduniad Ysgol Llanfihangel-ar-Arth 1934-1977 rhwng 1-5y.p. Lluniaeth £5. Os am fynychu cysylltwch

â Heather 480163 / Rhian 07989 684971 / Shân 07968 077242.

14-15 AGM C.Ff.I. Cymru yn Aberystwyth.

28 Cyngerdd Dathlu Côr Cardi-Gân yn 20 oed yn Theatr Felinfach yng nghwmni Rhys Meirion ac Aled

Wyn Davies. Tocynnau ar werth o’r theatr 01570 470697.

29 ‘Pop up Pub’ yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch. Cyfle i wylio gê Rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd. Elw

tuag at Cronfa Leol Llanwenog a Llanwnnen Eisteddfod Gendlaethol Ceredigion 2020.

30 Cwrdd Diolchgarwch Noddfa, Llambed am 7.00y.h.

HYDREF

1 Cyfarfod Fforwm Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach.

1 Cwrdd Diolchgarwch Capel Brynteg am 7.00y.h. Y Parch. Densil Morgan.

12 Noson arbennig yng nghwmni Cwlwm, Delwyn Sion ac Ifan Gruffydd. Ffreutur Coleg Prifysgol Y

Drindod Dewi Sant am 7.30 £15 yn cynnwys lluniaeth ysgafn. Tocynnau gan Bwyllgor y Gronfa. Ann

Morgan 07791 966122 neu Carys Lloyd Jones 07976 645957.

18 Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion.

20 Oedfa Ennyd Gobaith yn Eglwys San Pedr, Llambed am 2.30y.p.

26 Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint.

31 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.