Dyddiadur

MEDI
9 Ffair Ram ar Gae pentref Cwmann.
11 Cyfarfod Fforwm Papurau Bro Ceredigion yn Felinfach.
14-16 Gŵyl Flodau Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws rhwng 11.00 yb - 5.00 yp.
16 Cyngerdd Mawreddog Dathlu 50 oed Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen yn Theatr Felinfach. Artistiaid: Côr Canna, Steffan Rhys Hughes a Charlie Lovell Jones.  Tocynnau o’r Theatr 01570 470697.
16 Pobl Cwrtnewydd People - Helfa Drysor ar droed am 2.00yp cwrdd yn festri Capel Seion. Lluniaeth ar gael.
16 Cymdeithas Cerdd Llambed yn cyflwyno Elena Urioste (Fiolin) a Tom Poster (Piano) yn Neuadd y Celfyddydau Prifysgol Llambed am 7.30y.h.
17 Aberduar 275: Oedfa’r dathlu am 2.00y.p, te i ddilyn a Chymanfa Ganu am 6.00y.h. Croeso cynnes i bawb!
20 Cwrdd Diolchgarwch Maesyffynnon am 2.00y.p. Y gŵr gwadd yw Mr Gareth Jones o Lambed. Croeso cynnes i bawb.
22 “Ladies Night” yn Neuadd Llanfihangel ar Arth. Mwy o fanylion i ddilyn.
24 Oedfa Ddiolchgarwch Ebeneser am 2.00y.p. Y cennad fydd y Parch Peter Thomas, Aberystwyth. Croeso cynnes i bawb.
24 Oedfa Deulu yn Noddfa am 5 o’r gloch gyda Mr. Sion Meredith.
25 Cwrdd Diolchgarwch Noddfa a’r Parch Andy Herrick yn gwasanaethu am 7.00y.h.
25 Gwasanaeth Saib am Obaith yn Eglwys Sant Pedr am 2 o’r gloch i’r teuluoedd sydd wedi eu cyffwrdd â chancr.
28 Lyn Ebenezer yn trafod Operation Julie gyda Sefydliad y Merched yn Neuadd Llanfair Clydogau.  Croeso i bawb.
29 Hyfforddiant defnyddio DIFFIBILIWR Neuadd Drefach 6.30yh. Enwau i Gwennan Jenkins, Clerc Cyngor Cymuned Llanwenog.
30 Pobl Cwrtnewydd People - cyflwyniad gan Mr Simon Evans, Troedrhiw yn festri Capel Seion am 7yh ar hanes plwyf Llanwenog trwy’r oesoedd.
30 Cynhelir Bore Coffi o 10.30am-12.30pm yn Llystroyddin, Maesllan, Llanbedr Pont Sfeffan. Elw at Eglwys Llanybydder.

HYDREF
2 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Bryn, Cwrtnewydd am 7.00y.h.
4 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.
5 Cwrdd Diolchgarwch Capel Seion, Cwrtnewydd am 7.00y.h.
7 Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Rhaglen lawn a ffurflen gofrestru ar gael drwy gysylltu ag enwaulleoedd@gmail.com
10 Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch Capel yr Erw am 7.00y.h. Y pregethwr gwadd fydd y Parchedig Huw George, Sir Benfro.  Croeso cynnes i bawb.
11 Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parcyrhos gyda'r Parch Huw George, Llandiddilio.
13 Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach am 7.30y.h.
19 Cwrdd Diolchgarwch Capel y Cwm, Cwmsychpant am 7.30y.h.
20 Noson yng nghwmni Bois y Rhedyn yn Llew Du Llanybydder am 8.00y.h. Tocyn £6. Elw tuag at Diabetes UK Cymru.
20-22 Taith ‘Teilwng yw’r Oen’ i Lundain. Trefnir penwythnos i gefnogwyr i weld y perfformiad yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Cysyllter gydag un o aelodau’r Corau am fanylion neu â Theatr Felinfach.
21 Pobl Cwrtnewydd People - noson cwis yn festri Capel Seion am 7yh. Mynediad £2 gan gynnwys lluniaeth.
24 Noson Bingo yng Nghlwb Rygbi Llanybydder am 8 yh. Elw tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon.
28 Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint. Manynylion pellach wrth Mair Williams, 01558 650292.

TACHWEDD
1 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.
2 a 4 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid.
11 Gŵyl Gerdd Dant Llandysul a’r Fro yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.
18 Eisteddfod C.Ff.I. Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.

RHAGFYR
6 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.
9-16 Panto Theatr Felinfach.

IONAWR 2018
31 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.