Dyddiadur

EBRILL

5 Noson Caws a Gwin a Chlonc yng Ngwesty’r Porth, Llandysul gyda Ben Lake AS; Canon Eileen Davies;

 Catrin Haf Jones a Dylan Iorwerth yn cadeirio. Elw tuag at MIND Cymru a Chanolfan Llyspedr.

7 Oedfa’r Ifanc yn Noddfa Llanbedr Pont Steffan am 5.00y.h.

8 Merched y Wawr Llanbed yn ymweld â chanolfan LAS yng nghwmni Tina Morris.

8 Cyfarfod Fforwm Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach am 7.00yh.

10 Cinio Dathlu 70 oed Sefydliad y Merched Llanwnnen yng Nghegin Gareth am ganol dydd.

11 Noson Bingo Cylch Meithrin Cledlyn yn Neuadd yr Hafod Gorsgoch am 6.30yh.

12 Pwyllgor y Pentref yn cynnal noson "Queen selection ball" yng Ngwesty Crosshands am 6.00y.h.

13 Marchnad Grefftiau yn Neuadd Llanfair Clydogau 11.00yb tan 3.00yp.

14 Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Bwlchyfadfa. Plant ac Ieuenctid am 4.00 a’r Oedolion am 5.00y.h.

15 Clwb Stwffio 2 yn Ling di Long. Tocynnau gan Carys Davies, Carys Lloyd Jones neu Dawns Emporium. Trefnir gan Gronfa leol Llanbed ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020.

19 Bore’r Groglith. Cyfarfod yn y Parc wrth Neuadd yr Eglwys am 10.00y.b. Gorymdaith drwy’r dref i ddilyn a Gwasanaeth Eciwmenaidd yn Noddfa am 10.30y.b. Paned a chacen i ddilyn am 11.15y.b.

20 Sioe Feirch Llanbed ar Gaeau Llanllyr, Talsarn gan ddechrau am 9.00yb.

20 Bois y Gilfach yn Neuadd Coleg y Drindod Dewi Sant, Llambed yng nghwmni Rhys Meirion a Chôr Llanddarog, Ffion Dafis a Dr Elin Jones, Oncolegydd Ysbyty Bronglais gyda Elin Jones AC yn Llywydd. Elw tuag at Uned newydd Chemotherapi i Ysbyty Bronglais.

21 Rihyrsal yr Undodiaid yng Nghapel Brondeifi. Plant ac Ieuenctid am 4.00 a’r Oedolion am 5.00y.h.

24 Eisteddfod Gadeiriol Capel-y-Groes, Llanwnnen.

26 David Cooper yn traddodi ‘My life as a Cold War Warrior’ ei brofiadau o fyw a gweithio yn yr Almaen yn y 60au yn Eglwys Santes Gwenog, Llanwenog am 7.00y.h. Tocynnau £10 gan gynnwys bwyd a diod.

26 Siapio Dyfodol Llanbed - Neuadd Fictoria Llanbed am 7 o’r gloch.

27 Noson Stwffio yng Nghlwb Golff Cilgwyn, Llangybi am 7.30yh a chodi arian tuag at Eisteddfod 2020.

27 Taith gerdded noddedig yng Nghoedwig Longwood am 1.00y.p. wrth y clwb rygbi. Ffurflenni noddi gan Ann Morgan 07791966122 neu Ysgol Bro Pedr. Elw i gronfa’r Eisteddfod.

28 Taith Gerdded Noddedig Plwyf Llanwenog 10.00yb Ysgol Dyffryn Cledlyn, Drefach.

28 Cymanfa Ganu yr Undodiaid yng Nghapel Brondeifi, Llambed. Plant ac Ieuenctid am 2.00 a’r Oedolion am 5.30y.h.


MAI

4 Eisteddfod Gadeiriol Capel-y-Fadfa, Talgarreg.

4 Cwmni Myrddin yn cyflwyno ‘Dau Hanner Brawd’ gan Nan Lewis ac Eric Jones yn Theatr Mwldan, Aberteifi am 7.30y.h. Tocynnau ar gael gan y theatr 01239 621200. Pris £12 i bawb.

5 Te Prynhawn yng Nghanolfan Bentref Cwmann i godi arian at taith Llion Herbert i Borneo. Tocynnau yn £15 ar gael drwy ffonio 421392.

6 Ras Dyffryn Cledlyn.

6 Gŵyl Calan Mai Pumsaint. Sioe, Carnifal a mwy. Manylion pellach wrth Mair ar 01558 650309.

8 Cyfarfod Apêl Eisteddfod 2020 Ardal Llangybi yn Ysgol y Dderi am 7.30yh.

11 Rali C.Ff.I. Sir Gâr yn Nantyci, Caerfyrddin.

11-12 Gŵyl Lyfrau Llanbed.

12 Cymanfa Ganu Plant ac Oedolion yn Soar Llambed am 5y.h.

14 Cyfarfod Blynyddol Papur Bro Clonc yn Llanbed am 7.00yh.

16 Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yng Nghapel Shiloh Llanbed, gydag anerchiad am Lesotho gan Mrs Pat Jones, Felindre, Cwmann am 7.00 y.h. Croeso gwresog i bawb.  

18 Cystadleuaeth Bêl-droed Llanybydder ar y cae rygbi am 10.00yb.

19 Cymanfa Ganu’r Bedyddwyr ym Methel Silian am 4.00y.p.

19 Ras Fynydd Sarn Helen.

19 Cystadleuaeth Bêl-droed Llanybydder ar y cae rygbi gan ddechrau am 10.00 yb.

25 Carnifal Cwmann ar gaeau’r pentref.

26 Pwyllgor Pentref Llanybydder yn cynnal diwrnod It’s a Knockout yn y cae rygbi am 12.30y.p.


MEHEFIN

1 Rali C.Ff.I. Ceredigion ar fferm Ynysforgan, Lledrod.

15 Gŵyl Bêl-droed Llambed ar gaeau’r brifysgol gan ddechrau am 10.00yb.

23-29 Wythnos Carnifal Llanybydder.

28 Hufen a Mefus yng Nghwb Bowlio Llanbed, elw tuag at Eisteddfod Ceredigion 2020, Artistiaid Ifanc ynghyd â Chôr Meibion Cwmann a’r Cylch.

28 ‘Pnawn Pancws’ yn Eglwys Santes Gwenog Llanwenog rhwng 2y.p a 7 y.h. Cewch glywed hanes yr Eglwys ac mi fydd drysau’r tŵr yn cael eu hagor i’r cyhoedd. Cyfle unigryw i ddringo’r grisiau mewnol i gopa Tŵr yr Eglwys a chael gweld yr olygfa arbennig. Bydd cyfran o’r elw yn mynd at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.


GORFFENNAF

6 Sioe Amaethyddol Llanbed.

22-25 Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

25-28 Arddangosfa Gelf Llanfair Clydogau.

27 Ffair Fwyd Llanbed ar dir y brifysgol gan ddechrau am 10yb.


AWST

3 Carnifal Llanbed.

24 – 26 Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed.


MEDI

14 Ffair Ram ar gae pentref Cwmann.

14-15 AGM C.Ff.I. Cymru yn Aberystwyth.

28 Cyngerdd Dathlu Côr Cardi-Gân yn 20 oed yn Theatr Felinfach. Mwy o fanylion i ddod.

29 ‘Pop up Pub’ yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch. Cyfle i wylio gêm Rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd. Elw tuag at Cronfa Leol Llanwenog a Llanwnnen Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.


HYDREF

31 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont.