Dyddiadur

MEHEFIN
8 Sioe Theatrig ‘Y Freuddwyd’ yn adrodd stori’r cenhadon fel rhan o ddathliadau Cymru – Madagasgar yn Celaeron, Neuadd-lwyd am 7.30y.h.
14 Recordio Noson Lawen yng Nghanolfan Hamdden Llambed am 7 i 7.30yh. Elin Fflur yn cyflwyno Dafydd Iwan, Delwyn Siôn, Welsh Whisperer, Gwyneth Glyn, Twm Morys, Ifan Gruffydd, Côr Seingar a Chôr Ysgol Bro Teifi.
15 Recordio Noson Lawen yng Nghanolfan Hamdden Llambed am 7 i 7.30yh. Sorela yn cyflwyno Rhys Meirion, Colorma, Alejandro Jones, Iwan John, Côr Merched Ger y Llu, Mari Mathias, Cennydd Jones, Côr Adran ac Aelwyd Llambed.
16 Recordio Noson Lawen yng Nghanolfan Hamdden Llambed am 7 i 7.30yh. Ifan Jones Evans yn cyflwyno Ryland Teifi, Meinir Gwilym, Gillian Elisa, Boncath, Côr Dwynant, Bois y Rhedyn ac Alwena Mair Owen.
16 Gŵyl Pêl-droed Llambed ar gaeau’r brifysgol, dan 6, 8, 10, 12 am 9.00yb, dan 12 a than 14 am 2.00yp.
16 Gig gyda Bryn Fon a Beth Celyn yn Neuadd Fictoria, Llambed am 8.00y.h. Oedolion £10, Plant £5. Tocynnau gan Ann Morgan 422413.
17 Recordio Noson Lawen yng Nghanolfan Hamdden Llambed am 7 i 7.30yh. Terwyn Davies yn cyflwyno Athena, Calan, Lowri Evans a Lee Mason, Llywelyn Ifan Jones, Sam Ebenezer, Côr Ysgol Gerdd Ceredigion ac Eraill.
17 Cyngerdd yng Nghapel Maesyffynnon, Llangybi yng nghwmni ‘Parti Ffrindiau’ am 7.30y.h. Pris Mynediad £5. Elw tuag at y Capel..
19 Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Neuadd Celfyddydau'r Brifysgol 10.30yb-1.30yp a 3.00yp-6.30yh.
19 Sgwrs Dysgu Agored 'Menywod yn Arwain' gydag Ann Bowen Morgan, Bronwen Morgan, Helen Howells, Heulwen Ann Davies a Sian Elin Williams yn Festri Brondeifi, Llanbed am 7.00yh.
22 Ffair Haf Ysgol Carreg Hirfaen am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.
22 Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn cynnal Noson Gwis yng Nghlwb Rygbi Aberaeron.
24 Cyngerdd Ieuenctid Carnifal Llanybydder yn Ysgol Gynradd Llanybydder am 6.30yh.
25 Helfa Drysor Car Carnifal Llanybydder yn dechrau o'r Clwb Rygbi am 6.00yh.
26 Bingo Carnifal Llanybydder yn y Clwb Rygbi am 8.00yh.
27 Helfa Drysor ar droed Carnifal Llanybydder yn dechrau o'r Clwb Rygbi am 6.30yh.  
28 Noson Goffi yn Neuadd Gymunedol Llanllwni am 7.30yh.
29 Cwis Carnifal Llanybydder yng Ngwesty Crosshands am 7.00yh.
29 Helfa Drysor CFfI Cwmann i ddechrau o Neuadd Sant Iago am 6.00yh.
30 Celf Llambed yn cyflwyno bandiau Regime a Calfari yn Neuadd Fictoria Llambed 8.30yh-12.30yb.
30 Carnifal Llanybydder. Thema: Disney. Gorymdaith i ddechrau o'r Llew Du am 12.30yp a'r carnifal ar y Cae Rygbi am 1.00yp.

GORFFENNAF
2 Cyfle i chi ddweud eich dweud am "Drawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd" yn Neuadd Fictoria, Llanbed rhwng 2.00yp a 7.00yh.
3 Ffair Haf Ysgol Bro Pedr 3.00-5.00yp.
4 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.
7 Diwrnod Hwyl Llanllwni ar Gae Chwarae’r Pentref am 1.00yp.
15 Rasys Cledlyn - hwyl i'r teulu yn Ysgol Dyffryn Cledlyn, Drefach 2.00-5.00yp gyda'r elw yn mynd tuag at Gylch Meithrin Cledlyn.
21 Cneifio Llambed yn Fferm Capeli, Llanbed i ddechrau am 8.00yb.
27 BBQ yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant.
28 Ffair Fwyd Llanbed ar dir y brifysgol.

AWST
4 Carnifal Llanbed. Thema: ‘Beth ydw i’n moyn bod ar ôl tyfu’.
10 Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan ar gaeau Pontfaen.
11 Sioe a Threialon Cŵn Defaid Cwmsychpant.
18 Sioe Gorsgoch.
19 Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn cynnal Ras Hwyaid yng Nglanwern, Felinfach.
25-27 Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llanbed.
27 Sioe Flynyddol C.Ff.I. Llanllwni a’r elw yn cael ei rannu rhwng Uned Gofal y Fron, Ysbyty Tywysog Philip ac ‘Epilepsy Action’.

MEDI
5 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.
8 Ffair Ram ar Gae Pentref Cwmann a Thaith Tractorau.
22 Cyngerdd yng nghwmni Côr Bro Meirion yn Theatr Felinfach dan nawdd Eisteddfod Rhys Thomas James, Panyfedwen.