Dyddiadur

TACHWEDD
2 a 4 Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid.
3 Noson Tân Gwyllt yn Llew Du Llanybydder am 6 y.h.
3 Cinio Cymdeithas Amaethyddol Llanbed yng Nghlwb Rygbi Llanbed gydag Ifan Jones Evans. Tocynnau oddi wrth Ioan Williams 422370.
5 Ford Gron Llambed yn cynnal eu coelcerth ac arddangosfa tân gwyllt blynyddol yng Ngwili Tractors, tu ôl i’r Clwb Rygbi ar Ffordd y Gogledd, am 7y.h. Bydd lluniaeth ar gael ar y maes a bydd pob elw yn mynd at achosion da lleol.
7 Pwyllgor Cymorth Cristnogol yn San Tomos am 5.30y.h.
8 Cyngerdd Pigion CFfI Llanwenog am 7.30y.h. yn Neuadd yr Hafod Gorsgoch.
10 Uchafbwyntiau'r Eisteddfod gan CFfI Cwmann mewn Noson Goffi yn Ysgol Carreg Hirfaen am 7.30y.h.
11 Gŵyl Gerdd Dant Llandysul a’r Fro yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.
11 Memphis Belle yn Llew Du, Llanybydder am 8 y.h. Bydd elw’r noson yn mynd at y cylch meithrin. Tocynnau yn £5.00.
13 Merched y Wawr Llambed, Cinio Blynyddol yn Llanina.
15 KATE - Mewn Cymeriad (cwmni Eleri Twynog), yn Festri Shiloh, Llambed am 7.30y.h. Merched y Wawr Llambed yn trefnu. Tocynnau’n £5 o Siop y Smotyn Du neu gan Elin Williams 07498 717889.
16 Cyfarfod cyffredinol blynyddol Plaid Cymru Llanbedr Pont Steffan yn y Grannell, Llanwnen, 7.y.h. Croeso i bawb, aelodau hen a newydd.
17 Cyfarfod cyhoeddus gyda Ben Lake, Heini Gruffudd a Cynog Dafis dan y thema 'Gobaith Newydd i'r Gymraeg' wedi’i drefnu gan fudiad Dyfodol i’r Iaith, 7y.h. yn Festri Brondeifi Llanbed.
18 Eisteddfod C.Ff.I. Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.
19 Cerddoriaeth The Golden Geckos yn Neuadd Llanfair Clydogau am 8y.h.
20 Bingo yn Nhalardd, Llanllwni am 8.y.h. gydag eglwys Llanllwni.
24 Tip-It yn Festri Capel-y-Cwm, Cwmsychpant.
24-25 Ffair Grefftau Flynyddol yn Neuadd Pumsaint o 10yb-4yh. Dewis eang o gynnyrch, raffl a lluniaeth. Elw at Ofal Cancr y Fron Cymru. Croeso cynnes i bawb.
25 Ffair Nadolig Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn Neuadd y Celfyddydau 12.00 - 4.00y.p.
28 Cyfarfod Aelwyd yr Urdd Llambed am 7y.h.
28 Bingo yn y Clwb Rygbi Llanybydder am 8.y.h. gyda’r ysgol feithrin.
29 ‘Ffermio - o Oes i Oes’. Panel o ffermwyr lleol yn siarad am eu profiadau o amaethu ar hyd yr oesoedd sef Dai Rees, Penlan noeth, Ieuan Jones, Pwllybilwg a Huw Evans Alltgoch gyda Heilyn Thomas yn cadw trefn yn nhafarn y Grannell, Llanwnnen i ddechrau am 8.y.h.
30 Ffair Nadolig Ysgol Carreg Hirfaen.

RHAGFYR
2 Ffair Nadolig Cylch Meithrin ac Ysgol Llanllwni am 10y.b.
2 Ffair Nadolig Llanybydder am 4 y.p.
3 Cymanfa Garolau yr Urdd Capel Brondeifi am 5y.h.
5 Ffair Nadolig Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bro Pedr am 4y.p.
6 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4y.p. Croeso cynnes i bawb.
7 Siopa hwyr ac adloniant yn Llanbed 6 - 9.00y.h.
9-16 Panto Theatr Felinfach.
9 Ysgol a chylch meithrin Llanybydder yn cynnal Ffair Nadolig yn y Llew Du am 10.00y.b..
10 Ffair Nadolig Neuadd yr Hafod Gorsgoch 11.00y.b.-4.00y.p.
11 Merched y Wawr Llambed Meinir Wyn Edwards, golygydd Y Lolfa.
16 Carol, Cerdd a Chân yn Eglwys San Pedr Llambed am 7y.h.
17 Cymanfa Garolau Capel Brynhafod am 7.30y.h. Dewch draw i ddathlu hwyl y Nadolig gyda ni.
17 Gwasanaeth Nadolig i’r teulu cyfan am 4 o’r gloch. Te a chacen i ddilyn.

IONAWR 2018
13 Noson yng nghwmni Bois y Rhedyn yn Neuadd y Coroniad, Pumsaint am 7.30 y.h. Manylion pellach wrth Christine ar 01558 685439.
31 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4y.p. Croeso cynnes i bawb.

CHWEFROR
19-23 Cystadleuaeth Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach.
17 Gwyl Gwrw a Seidr Llambed yn Neuadd y Celfyddydau Prifysgol Y Dridndod Dewi Sant 12.00y.p.-11.00y.h.
26 Cyngerdd Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach.
28 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4y.p.