Dyddiadur

RHAGFYR
1-14 Pythefnos Fiver Fest - ble gallwch gael bargeinion am £5 yn siopau Hollol Leol Llanbed.
7 Noson o Siopa Hwyr, Adloniant a Stondinau yn nhref Llanbed 5-8.y.h.
9-16 Panto Theatr Felinfach
9 Ysgol a Cylch Meithrin Llanybydder yn cynnal Ffair Nadolig yn y Llew Du - 10.00 o’r gloch
10 Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws - Cymun Sanctaidd am 10.45y.b.
10 Cwrdd Nadolig Ysgol Sul Noddfa am 5.30y.h.
10 Cyngerdd Nadolig Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h. gyda Chôr Merched Bro’r Mwyn. Tocyn £6. Elw at Ymchwil Cancr lleol.
10 Ffair Nadolig Gorsgoch rhwng 11 a 4 o’r gloch.
11 Merched y Wawr Llambed - Meinir Wyn Edwards, golygydd Y Lolfa.
12 a 13 Cyngherddau Nadolig Ysgol Dyffryn Cledlyn.
13 Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws - Cymun Santaidd a Gweinidogaeth Iechydwriaeth am 10.45y.b.
16 Carol, Cerdd a Chân yn Eglwys San Pedr, Llanbed am 7.00y.h.
17 Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws - Cymun Sanctaidd am 10.45y.b.
17 Cymanfa Garolau Capel Brynhafod - 7.30.
20 Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws - Cymun Sanctaidd a Gweinidogaeth Iechydwriaeth am 10.45y.b.
21 Dyfodol ein Banciau - Cyfarfod Cyhoeddus FUW a Phlaid Cymru gydag Elin Jones AC a Ben Lake AC i drafod dyfodol gwasanaethau bancio yn ein cymunedau. Clwb Rygbi Llanbed am 7.30y.h. 
24 Gwasanaeth Nadolig y Teulu, Capel Bethel, Silian am 10.15y.b.
24 Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws - Cymun Sanctaidd am 10.45y.b.
25 Oedfa Nadolig yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant am 9.00y.b.
25 Eglwys y Plwyf, Betws Bledrws - Cymun Sanctaidd y Nadolig, 10.00y.b.
25 Oedfa yn Noddfa am 10.00y.b.
26 Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg i ymweld â "Golygfa", cwrdd 10.30y.b. ger Motor World Cwmann.
30 Reslo yn Neuadd Fictoria, Llanbed am 7.30y.h.

IONAWR
7 Oedfa garolau yng Ngolau Cannwyll yng Nghapel Noddfa, Llambed am 5.00y.h.
12 Cinio Dathlu 40 mlynedd Grŵp Trafod Amaethyddol Llanbed, yn y Clwb Rygbi.
13 Noson yng nghwmni Bois y Rhedyn yn Neuadd y Coroniad, Pumsaint am 7.30y.h. Manylion pellach wrth Christine ar 01558 685439.
26 Hanes Plwyf Llanwenog Trwy’r Oesoedd gan Simon Evans am 7.30yh yn Ysgol Dyffryn Cledlyn. Mynediad £2.00. Elw tuag at y Cylch Meithrin.
31 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.

CHWEFROR
8 Swper a Noson Gymdeithasol Plaid Cymru Llambed yng Ngwesty’r Grannell am 7.30y.h. Pris £15. Enwau i Ann Morgan 01570 422413.
16 Sefydliad Prydeinig y Galon Ardal Llanybydder a Llambed - Noson gyda Bois y Gilfach ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant am 7.30y.h.
17 Gŵyl Gwrw Llanbed yn Neuadd y Celfyddydau 12y.p.-11y.h.
19-23 Cystadleuaeth Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach.
26 Cyngerdd Pantomeim C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach.
28 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p.

MAWRTH
2 Gŵyl Offerynnol Urdd Ceredigion yn yr Hen Goleg, Aberystwyth.
8 Eisteddfod yr Urdd Cylch Llambed.
16 Gŵyl Ddawns yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.
23 Eisteddfod Rhanbarth Uwchradd ym Mhafiliwn Bont.
24 Eisteddfod Rhanbarth Cynradd ym Mhafiliwn Bont.

EBRILL
4 EisteddfodGadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen
4 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.
24 Eisteddfod Rhanbarth Celf a Chrefft yng Ngwersyll Llangrannog.

MAI
2 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb. 
4-7 Penwythnos Dartiau Llanbed.

MEHEFIN
2 Rali C.Ff.I. Ceredigion yn Felinfach.
6 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.