Dyddiadur

EBRILL
6 Cwis yn Neuadd Llanfair Clydogau am 7.30y.h.
8 Rihyrsal Gymanfa yr Undodiaid yng Nghapel Brondeifi, Llambed. Plant ac Ieuenctid am 4.00y.p a’r Oedolion am 5.00yh.
13 Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn cynnal Noson Bingo yn Ffostrasol Arms.
14 Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth yn neuadd yr Ysgol i ddechrau cyfyngedig i ysgolion lleol am 10.00y.b. ac agored am 2.30.
14 Cyngerdd yn Ysgol Dyffryn Cledlyn. Elw y noson i’w rhannu rhwng C.Ff.I. Ceredigion ac Ysgol Dyffryn Cledlyn.
15 Mynd am dro a chasglu sbwriel yn Llanbed, 11.00yb - 3.00yp.
15 Rihyrsal Gymanfa yr Undodiaid yng Nghapel Alltyblaca. Plant ac Ieuenctid am 4.00y.p a’r Oedolion am 5.00y.h.
18 Cwmni Morlan yn cyflwyno Anterliwt gyfoes DONALD BRICIT a Stryd y Domen am 7.30y.h. yn Neuadd sector Iau Ysgol Bro Pedr. Trefnir gan Ferched y Wawr a Phlaid Cymru Llanbed. Elw at Gronfa Llanbed Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020. 
19 Sesiwn hyfforddi pêl-rwyd am ddim yng Nghanolfan Hamdden Llambed 7.30 - 9.00y.h.
20 Dawns Dewis Brenhines Carnifal Llanybydder yng Nglwb Rygbi Llanybydder.
21 Sioe Feirch Llambed yn Llanllyr, Talsarn am 9.00y.b.
21 Ffair Sborion Camfan Ffordd y Porthmyn, Llanbed i godi arian ar gyfer diffibriliwr 24 awr yn Llanbed am 10.00yb.
21 Cyngerdd Requiem - Faure gan Gerddorfa Siambr Llanbed a Cherddorfa Siambr Laudisti yn Hen Neuadd Y Drindod Dewi Sant Llanbed am 7.30yh.
22 Taith Dros Fywyd, Clefyd Arennau Cymru o amgylch Parcyrhos 3 Milltir. I gychwyn am 10.30y.b. ger Hen Ysgol Cwmann. Nod y Flwyddyn Hon yw Hospice neu Lletygarwch.
22 Cymanfa Ganu yr Undodiaid yng Nghapel Alltyblaca. Plant ac Ieuenctid am 2.00y.p a’r Oedolion am 5.30y.h.
22 Cwrs llawn i ddechreuwyr gan Gymdeithas Gwenynwyr Llanbed yn Neuadd Mileniwm Cellan.
23 Fforwm Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach am 7.00yh.
24 Eisteddfod Rhanbarth Celf a Chrefft yng Ngwersyll Llangrannog.
27 Cinio Cadeirydd C.Ff.I. Ceredigion ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Llambed m 7.30y.h.
27 Noson Goffi Flynyddol yn festri Aberduar am 7.00y.h. dan nawdd Pwyllgor Buddiannau Henoed Llanybydder.
28 Bore Coffi i gefnogi Banc Bwyd Llanbed yn Neuadd yr Eglwys, Llanbed 10.00yb - 12.00yp.
28 Her 21 milltir Aberaeron i Lanbed gan ddechrau am 9.00y.b.
28 Dawnsathon yn Stiwdio Ddawns Sally Saunders o 2.00 i 5.00y.p. i godi arian tuag at Tenovus.
28 Noson gyda Huw Evans yng Ngwesty’r Cross Hands, Llanybydder. Llywydd Mr Karl Patel. Elw tuag at Ymchwil Cancr Cangen Llanybydder a’r ardal. Bydd Ocsiwn a Raffl. Tocyn £15 ar gael yn y Cross Hands. Swper Ysgafn.
29 Taith Gerdded Blynyddol dechrau o sgwar gwaelod Cwrtnewydd am 10yb a nol i Festri Capel Seion am luniaeth. Elw tuag at A&E Glangwili. Y daith i ddilyn llwybr y Pingos, Glanyrafon a hanes yr ardal yma o’r Plwyf.
30 Cwrs Cymorth Cyntaf yn Neuadd Llanfair Clydogau am 7.00y.h.

MAI
1 Sesiwn holi ac ateb gyda Comsiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch am 7.30yh.
2 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.
4 Cyngerdd wedi ei ail threfnu yng Nghapel Nonni. Artistiaid bydd parti "Bois Ar Wasgar" a phlant yr ysgol. Arweinydd y noson bydd Mr Owain Davies. Tocynnau yn £5 ac ar gael o’r ysgol neu wrth y drws gyda plant oed cynradd am ddim. Croeso cynnes i bawb.
4-7 Penwythnos Dartiau Llambed.
5 Eisteddfod Gadeiriol Capel Y Fadfa Talgarreg. Os am ragor o fanylion cysylltwch â Emyr Griffiths 01545 590383 neu Enfys Llwyd 01545 590295.
6 Gwasanaeth y Maer yng nghapel Noddfa am 10.30y.b.
7 Ras Dyffryn Cledlyn – Rasys i ddisgyblion cynradd uwchradd ac oedolion. Ras cyntaf yn cychwyn am 12.45 y.p. yn yr Ysgol.
7 Gŵyl Calan Mai Pumsaint. Sioe, Carnifal a mwy. Manylion pellach wrth Mair ar 01558 650309.
8 Euros Jones yn siarad am John Thomas y ffotograffydd o'r 19eg ganrif yn Neuadd Llanfair Clydogau am 7.30yh.
10 Diwrnod Prisio yn Amgueddfa Llambed o 10.00yb i 1.00yp.
11 Noson gyda’r Welsh Whisperer yng Nghlwb Rygbi Llanbed gyda Chymdeithas Amaethyddol Llanbed am 7.30yh.
11 Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn cynnal Noson Rasus Ceffylau, Hafod Hotel, Devil’s Bridge.
12 Rali C.Ff.I. Sir Gâr.
13 Rihyrsal y Bedyddwyr ym Methel Silian am 2.00y.p.
15 Cyfarfod Blynyddol Papur Bro CLONC.
20 Cymanfa Ganu Bedyddwyr cylch Caio a Llambed am 5.00y.p. yn Salem Caio.
20 Ras Fynydd Sarn Helen gan ddechrau o Glwb Rygb Llambed am 10.30 ac 11.00y.b.
26 Carnifal a Mabolgampau Cwmann ar gae'r pentref.
27 It’s a Knockout Llanybydder.

MEHEFIN
2 Rali C.Ff.I. Ceredigion yn Felinfach.
6 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.
16 Gig gyda Bryn Fon a Beth Celyn yn Neuadd Fictoria, Llanbed am 8.00yh. Oedolion £10 Plant £5.
17 Cyngerdd yng Nghapel Maesyffynnon, Llangybi yng nghwmni ‘Parti Ffrindiau’ i ddechrau am 7.30y.h. Pris Mynediad £5. Elw tuag at y Capel.
18 Noson acwstig yng nghwmni Bryn Fôn a’r band ac artistiaid eraill yn Neuadd Fictoria Llanbed. Trefnir gan Bwyllgor Gwyl Dewi Llanbed. Tocynnau gan Ann Morgan 422413 neu’r pwyllgor a Siopau lleol.
22 Pwyllgor R.A.B.I. Ceredigion yn cynnal Noson Gwis yng Nghlwb Rygbi Aberaeron.

GORFFENNAF
4 Plygu CLONC yn Festri Shiloh, Llambed am 4.00y.p. Croeso cynnes i bawb.
27 BBQ yng Nghapel y Cwm, Cwmsychpant.