'Cymeriadau Bro' gan Twynog Davies

Cymeriadau Bro

Cyhoeddwyd y gyfrol hon gan Twynog Davies yn 2007.  Gwerthwyd bron i wyth can copi.  Prin iawn yw'r rhai sydd ar ôl erbyn hyn am £4.95, neu £5.95 drwy'r post.  Danfonwch ymholiad atom er mwyn derbyn cyfeiriad i ddanfon eich siec.


Aredig portreadau - yn nhir bras
Daear bro; rhoi'r geiriau
Yn oludog fel hadau
Yn y pridd - er mwyn parhau.
                                                gan Dylan Iorwerth


Ceir adroddiad llawn ar wefan BBC Cymru'r Byd.

Dyma restr o'r cymeriadau yn y cyfrol:
 
1 - Dr Islwyn Ffowc Elis, Rhodfa Glynhebog, Llambed
2 - Mrs Ray Davies, Crug, Llanybydder
3 - Mr Andrew Jones, Pentresiôn, Pentrebach
4 - Mr Glyn Ifans, Gwynon, Llambed
5 - Mrs Janet Cooper-Davies, Ynysfaig, Stryd Newydd, Llambed
6 - Mr Haydn Lewis, Talgrwn, Llanwnnen
7 - Mrs Sulwen Morgan, Rhodfa Glynhebog, Llambed
8 - Y Canon T. R. Evans, 60 Penbryn, Llambed
9 - Mrs Anita Williams, Gwêl y coed, Cwmann
10 - Mr Timothy Evans, Glynrhosyn, Penbryn, Llambed
11 - Mr Glan Evans, Nantyffin, Llambed
12 - Mr Sam Morgan, Penparc, Silian
13 - Y Parch. T. Glenfil Jones, Hafan, Llanybydder
14 - Miss Elin Jones, Tynllyn, Llanwnnen
15 - Mrs Nesta Harries, 4 Y Deri, Heol y Gogledd, Llambed
16 - Mr Delfryn James, Y Fron, Stryd y Bont, Llambed
17 - Mrs Nansi Jones, Brynheulwen, Heol y Bryn, Llambed
18 - Y Parch Wynn Vittle, Llanllwni
19 - Mr Danny Davies, Frondeg, Llanybydder
20 - Mrs Bethan Phillips, Castellan, Llambed
21 - Mr Dafydd Mills, Ffynnonfair, Pentrebach a Mr Rhys Williams, Bayliau, Cellan
22 - Mr Daniel Davies, Y Gilfach, Heol y Gogledd, Llambed
23 - Mr Andrew Jones, Glanhathren, Cwmann
24 - Mrs Eleri Davies, Pentre, Llanfair Clydogau a Mrs Margaret Jones, Glanhelen, Heol y Gogledd, Llambed
25 - Mr Dennis Jones, Bontnewydd, Llanybydder
26 - Mr Dylan Iorwerth, Pen y Nant, Llanwnnen
27 - Mr Sion Jenkins, Cathal, Cwrtnewydd
28 - Mr Caradog Jones, Coed y Glyn, Ffordd Glynhebog, Llambed
29 - Mr John Jones, 12 Peterwell Terrace, Llambed
30 - Miss Mattie Evans, Llwydfaes Cribyn
31 - Mr Dylan Wyn, Y Fron, Llanybydder
32 - Mr Dai Davies, Vader, Heol yr Orsaf, Llambed
33 - Mrs Irene Williams, Cae’r Nant, Cwmann
34 - Cwmni W.D. Lewis a’i Fab, Stryd y Bont, Llambed
35 - Mr David Davies, Gwarffynnon, Silian
36 - Mr Aneurin Rees Davies, Tynffynnon, Maestir
37 - Mrs Iona Trefor–Jones, Ty-nant, Cwmann
38 - Mr Dewi Davies, Glanafon, Llanllwni
39 - Mr J. Dilwyn Williams, Felinfach
40 - Mr Kees Huysmans, Yr Hen Siop, Tregroes
41 - Mr David Morgan, Haulfryn, Cwmann
42 - Mrs Aerwen Griffiths, Pengarn, Llanfair Clydogau
43 - Mr Harold Williams, Tŷ Howell, Cwmann
44 - Mr Twynog Davies, Frondolau, Pentrebach gan John Beufort Williams

Sieciau Clonc

Swyddogion Papur Bro 'Clonc' yn cyflwyno elw'r gyfrol "Cymeriadau Bro" gan Twynog Davies yn ystod eu pwyllgor blynyddol yn y Fishers Arms, Cellan. O'r chwith - Nia Davies, Trysorydd yn cyflwyno siec o £250 i'r Cyng Haydn Richards, Apêl Eisteddfod yr Urdd 2010 Llanwenog a Llanwnnen; Mary Davies, Ysgrifenyddes yn cyflwyno £250 i'r Cyng Odwyn Davies, Apêl Bro'r Dderi; Twynog Davies, yr awdur, yn cyflwyno £500 i Rhian Jones, Eisteddfod Rhys Thomas James, Llambed a Marian Morgan, Is Gadeirydd yn cyflwyno £500 i Dorian Jones, Apêl yr Urdd 2010 Llambed. Hefyd yn y llun mae Dylan Lewis, Cadeirydd; Eifion Davies, Cyn Gadeirydd a Rhian Jones, Golygydd.