Ceir newyddion lleol ar Weplyfr Clonc hefyd.

Chwilio am rywle i fynd? Dyma ddyddiadur Clonc.

RHYBUDD GDPR

Oherwydd rheolau newydd ynglyn â phreifatrwydd data personol, rydym yn gwneud rhai newidiadau i'r ffordd mae Clonc yn casglu gwybodaeth a newyddion a'u cadw.

Gofynnir i ohebwyr, cyfrannwyr, clybiau, grwpiau ac ysgolion ddatgan eu bod wedi sicrhau caniatâd bob unigolyn i gynnwys gwybodaeth amdanynt neu luniau ohonynt wrth ddanfon pob adroddiad i Clonc a wedi sicrhau caniatâd rhiant neu warcheidwad pob plentyn dan 13.

Rydym wrthi'n diweddaru ein polisi preifatrwydd, a gellir darllen y polisi hwnnw ar y wefan hon maes o law.


Uchafbwyntiau
Papur Bro Clonc
Papur bro ardal plwyfi: Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg. map

Mae Clonc ar werth yn y siopau lleol.